Currently set to No Index
Currently set to No Follow
regulaminlajoiesklep

Regulamin sklepu internetowego www.lajoie.pl

§1 SKLEP

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lajoie.pl prowadzony jest przez firmę EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.lajoie.pl.
3.Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lajoie.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
f) Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
l) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
m) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
r) Formularz zwrotu – formularz online umożliwiający odstąpienie od umowy.
s) Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
d) prowadzeniu Newslettera.
5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: wecare@lajoie.pl.
6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
7. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży i personalizacji biżuterii złotej i srebrnej.
8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lajoie.pl, niezbędne jest wykorzystanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej spełniającej standardy organizacji W3C (The World Wide Web Consortium) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i dostarcza towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
c) złożenie Zamówienia mailowo na adres: bonjour@lajoie.pl
4.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka, skorzystanie z opcji „Złóż zamówienie” umożliwiającej jednorazowe zawarcie umowy z lajoie.pl i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. Kupujący ma obowiązek podać następujące dane:
imię i nazwisko,
adres,
w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa oraz numer NIP,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu i/lub faks,
9. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku ich zmiany Kupujący jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie lajoie.pl.
10. Sklep LA JOIE jako administrator danych osobowych, o których mowa w pkt. 3, chroni te dane. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla wykonywania Umowy jedynie przez lullu.pl na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Z chwilą założenia konta użytkownika lub skorzystania z opcji, o której mowa w pkt. 2, Kupujący oświadcza, iż:
– wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
– akceptuje Regulamin lajoie.pl,
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy,
– po zakończeniu korzystania z usługi na podstawie zawartej Umowy,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów reklamy,
badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wynikówtych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę; oznaczenia wskazujące na tożsamość usługobiorcy zostaną usunięte.
– został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez lajoie.pl oraz informacji handlowych o jego nowych usługach (opcja do wyboru).
12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub poprzez zmianę statusu zamówienia z „złożonego” na „przyjęte do realizacji” o którym Klient jest informowany drogą SMS na podany numer telefonu komórkowego w momencie składania zamówienia.
14. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail lub SMS.
15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel. +48 503 744 177 lub wysyłając e-maila na adres: bonjour@lajoie.pl.
16. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi nie więcej niż termin określony przy każdym produkcie.
17. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
18. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3 USŁUGA PERSONALIZACJI

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego lajoie.pl usługę graweru cyfrowego biżuterii, wskazanej na podstronie dotyczącej danego towaru.

Usługa graweru cyfrowego realizowana jest w dwóch wariantach:
a) jako grawer cyfrowy na podstawie znaków wpisanych przez Klienta, na formularzu Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia,
b) jako grawer cyfrowy, na podstawie pliku z obrazem lub tekstem, przesłanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem funkcjonalności „wgraj plik” na stronie produktu.

Minimalne i maksymalne wymagania dotyczące plików, na podstawie których możliwe jest wykonanie graweru cyfrowego specjalnego:
a) rozszerzenie plików: JPEG, PNG, BMP, PDF;
b) wielkość pliku: do 200Mb;
c) rozdzielczość zdjęć: od 1000 do 4000 pikseli

W przypadku chęci grawerowania przez Klienta słów obraźliwych, szowinistycznych, treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, jak również obrazów zawierających takie treści, sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi graweru cyfrowego na ich produkcie, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
Zabronione jest przesyłanie tekstów, zdjęć lub obrazów, których wygrawerowanie spowodowałoby naruszenie wizerunku lub praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Klienta, Klient podejmie wszelkie czynności w celu zwolnienia właściciela sklepu internetowego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, której prawa w wyniku działania Klienta zostały naruszone.
Z chwilą złożenia zamówienia na grawer cyfrowy Klient udziela właścicielowi sklepu internetowego licencji na wykorzystanie przez właściciela sklepu internetowego przesłanego przez Klienta tekstu lub obrazu, w celu realizacji zamówienia Klienta, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:

„Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku oraz treści w nim zawartych i udzielam EVELGRAPH Gabriela Machlowska licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu lub obrazu poprzez: wprowadzenie pliku do pamięci komputera i wykonanie jego kopii w celu realizacji usługi graweru cyfrowego jak również na wygrawerowanie przesłanego tekstu lub obrazu na zamówionej biżuterii i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji”

Wyrażenie przez Klienta zgody na powyższą treść licencji ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi sklepu internetowego realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta. Właściciel sklepu internetowego nie będzie wykorzystywał przesłanych plików w żaden inny sposób, bez odrębnej, wyraźnej zgody Klienta. Sklep internetowy lajoie.pl będzie przechowywał przesłany plik przez okres, w którym Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi tj. 2 lata od dnia zawarcia umowy z właścicielem sklepu internetowego, a po upływie tego terminu plik zostanie przez właściciela sklepu internetowego usunięty. Powyższa licencja nie narusza w żaden sposób uprawnień Klienta do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku plików które zawierają dane osobowe. W takim przypadku uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przez powyższą licencją.

§4 PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT), który wysyłany wraz z produktem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.,
c) płatność za pośrednictwem PayPo – kup teraz, zapłać później, dostępnego po wyborze formy płatności Przelewy24,
d) płatność kartą po wyborze formy płatności Przelewy24,
e) inny sposób odbioru zamówionych produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą.
5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na wskazany numer konta bankowego Sprzedawcy na podstronie PŁATNOŚCI.
7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, nie później niż w terminach określonym na podstronie REALIZACJA I DOSTAWA (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
8.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk.

§5 DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – DPD,
b) dostarczenie Produktów do paczkomatów przez firmę kurierską Inpost,
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy InPost koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a) w przypadku paczki kurierskiej DPD – 15 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 15 zł (przesyłka za pobraniem),
a) w przypadku paczki Inpost – 9 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 12 zł (przesyłka za pobraniem),
c) jeżeli zamówienie przewyższa 300 złotych – 0 złotych.
6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi 2 dni robocze.
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
8. Kupujący dokonując zamówienia staje się stroną umowy sprzedaży i obowiązany jest odebrać towar.
9. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane tylko po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy.

§6 REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Po stwierdzeniu, iż Produkt ma wadę, Kupujący może zgłosić to Sprzedawcy.
2.Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, zauważonych nieprawidłowości, nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie reklamacji do Sprzedawcy za pośrednictwem formularz online – REKLAMACJE.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Niniejszy punkt nie ma wpływu na termin, o którym mowa w §6 punkt 5 Regulaminu.
5.Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
7. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7 GWARANCJA

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie lajoie.pl sa objętne gwarancją.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie dokumentu – certyfikatu,dołączanym każdorazowo do zakupionego towaru).
3. Zasady gwarancji jakości określone są w dokumencie (certyfikacie) dołączanym każdorazowo do zakupionego towaru.
4. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości jest EVELGRAPH Gabriela Machlowska.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku Umowy zawartej z konsumentem, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Formularz online znajduje się tutaj.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (zwykłego zarządu).
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku produktu całkowicie spersonalizowanego (wykonanie cyfrowego lub innych modyfikacji produktu) Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru.
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
3.Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: bonjour@lajoie.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 533 363 023.

§10 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.lajoie.pl zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.lajoie.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.lajoie.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Nazwa LA JOIE jest zarejestrowanym i chronionym znakiem towarowym, którego prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy i zawodowy przysługuje Sprzedawcy.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11 POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje
a) Administrator – firma EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.lajoie.pl.
b) Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
c) Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
d) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Stosowanie plików Cookies
a) Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
b) Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
c) Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
d) Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
4. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies
a)  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
b) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
c) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.lajoie.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.lajoie.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§13 KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji Kupujący
może kontaktować się z lajoie.pl w następujący sposób:
pocztą pod adresem: LA JOIE, ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków,  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 503 744 177 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bonjour@lajoie.pl.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku.

regulaminlajoiesklep

Regulamin sklepu internetowego www.lajoie.pl

§1 SKLEP

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lajoie.pl prowadzony jest przez firmę EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.lajoie.pl.
3.Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lajoie.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
f) Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
l) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
m) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
r) Formularz zwrotu – formularz online umożliwiający odstąpienie od umowy.
s) Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
d) prowadzeniu Newslettera.
5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: wecare@lajoie.pl.
6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
7. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży i personalizacji biżuterii złotej i srebrnej.
8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lajoie.pl, niezbędne jest wykorzystanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej spełniającej standardy organizacji W3C (The World Wide Web Consortium) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i dostarcza towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
c) złożenie Zamówienia mailowo na adres: bonjour@lajoie.pl
4.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka, skorzystanie z opcji „Złóż zamówienie” umożliwiającej jednorazowe zawarcie umowy z lajoie.pl i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. Kupujący ma obowiązek podać następujące dane:
imię i nazwisko,
adres,
w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa oraz numer NIP,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu i/lub faks,
9. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku ich zmiany Kupujący jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie lajoie.pl.
10. Sklep LA JOIE jako administrator danych osobowych, o których mowa w pkt. 3, chroni te dane. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla wykonywania Umowy jedynie przez lullu.pl na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Z chwilą założenia konta użytkownika lub skorzystania z opcji, o której mowa w pkt. 2, Kupujący oświadcza, iż:
– wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
– akceptuje Regulamin lajoie.pl,
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy,
– po zakończeniu korzystania z usługi na podstawie zawartej Umowy,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów reklamy,
badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wynikówtych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę; oznaczenia wskazujące na tożsamość usługobiorcy zostaną usunięte.
– został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez lajoie.pl oraz informacji handlowych o jego nowych usługach (opcja do wyboru).
12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub poprzez zmianę statusu zamówienia z „złożonego” na „przyjęte do realizacji” o którym Klient jest informowany drogą SMS na podany numer telefonu komórkowego w momencie składania zamówienia.
14. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail lub SMS.
15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel. +48 503 744 177 lub wysyłając e-maila na adres: bonjour@lajoie.pl.
16. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi nie więcej niż termin określony przy każdym produkcie.
17. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
18. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3 USŁUGA PERSONALIZACJI

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego lajoie.pl usługę graweru cyfrowego biżuterii, wskazanej na podstronie dotyczącej danego towaru.

Usługa graweru cyfrowego realizowana jest w dwóch wariantach:
a) jako grawer cyfrowy na podstawie znaków wpisanych przez Klienta, na formularzu Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia,
b) jako grawer cyfrowy, na podstawie pliku z obrazem lub tekstem, przesłanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem funkcjonalności „wgraj plik” na stronie produktu.

Minimalne i maksymalne wymagania dotyczące plików, na podstawie których możliwe jest wykonanie graweru cyfrowego specjalnego:
a) rozszerzenie plików: JPEG, PNG, BMP, PDF;
b) wielkość pliku: do 200Mb;
c) rozdzielczość zdjęć: od 1000 do 4000 pikseli

W przypadku chęci grawerowania przez Klienta słów obraźliwych, szowinistycznych, treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, jak również obrazów zawierających takie treści, sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi graweru cyfrowego na ich produkcie, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
Zabronione jest przesyłanie tekstów, zdjęć lub obrazów, których wygrawerowanie spowodowałoby naruszenie wizerunku lub praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Klienta, Klient podejmie wszelkie czynności w celu zwolnienia właściciela sklepu internetowego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, której prawa w wyniku działania Klienta zostały naruszone.
Z chwilą złożenia zamówienia na grawer cyfrowy Klient udziela właścicielowi sklepu internetowego licencji na wykorzystanie przez właściciela sklepu internetowego przesłanego przez Klienta tekstu lub obrazu, w celu realizacji zamówienia Klienta, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:

„Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku oraz treści w nim zawartych i udzielam EVELGRAPH Gabriela Machlowska licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu lub obrazu poprzez: wprowadzenie pliku do pamięci komputera i wykonanie jego kopii w celu realizacji usługi graweru cyfrowego jak również na wygrawerowanie przesłanego tekstu lub obrazu na zamówionej biżuterii i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji”

Wyrażenie przez Klienta zgody na powyższą treść licencji ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi sklepu internetowego realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta. Właściciel sklepu internetowego nie będzie wykorzystywał przesłanych plików w żaden inny sposób, bez odrębnej, wyraźnej zgody Klienta. Sklep internetowy lajoie.pl będzie przechowywał przesłany plik przez okres, w którym Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi tj. 2 lata od dnia zawarcia umowy z właścicielem sklepu internetowego, a po upływie tego terminu plik zostanie przez właściciela sklepu internetowego usunięty. Powyższa licencja nie narusza w żaden sposób uprawnień Klienta do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku plików które zawierają dane osobowe. W takim przypadku uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przez powyższą licencją.

§4 PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT), który wysyłany wraz z produktem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.,
c) płatność za pośrednictwem PayPo – kup teraz, zapłać później, dostępnego po wyborze formy płatności Przelewy24,
d) płatność kartą po wyborze formy płatności Przelewy24,
e) inny sposób odbioru zamówionych produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą.
5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na wskazany numer konta bankowego Sprzedawcy na podstronie PŁATNOŚCI.
7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, nie później niż w terminach określonym na podstronie REALIZACJA I DOSTAWA (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
8.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk.

§5 DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – DPD,
b) dostarczenie Produktów do paczkomatów przez firmę kurierską Inpost,
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy InPost koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a) w przypadku paczki kurierskiej DPD – 15 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 15 zł (przesyłka za pobraniem),
a) w przypadku paczki Inpost – 9 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 12 zł (przesyłka za pobraniem),
c) jeżeli zamówienie przewyższa 300 złotych – 0 złotych.
6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi 2 dni robocze.
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
8. Kupujący dokonując zamówienia staje się stroną umowy sprzedaży i obowiązany jest odebrać towar.
9. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane tylko po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy.

§6 REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Po stwierdzeniu, iż Produkt ma wadę, Kupujący może zgłosić to Sprzedawcy.
2.Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, zauważonych nieprawidłowości, nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie reklamacji do Sprzedawcy za pośrednictwem formularz online – REKLAMACJE.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Niniejszy punkt nie ma wpływu na termin, o którym mowa w §6 punkt 5 Regulaminu.
5.Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
7. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7 GWARANCJA

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie lajoie.pl sa objętne gwarancją.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie dokumentu – certyfikatu,dołączanym każdorazowo do zakupionego towaru).
3. Zasady gwarancji jakości określone są w dokumencie (certyfikacie) dołączanym każdorazowo do zakupionego towaru.
4. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości jest EVELGRAPH Gabriela Machlowska.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku Umowy zawartej z konsumentem, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Formularz online znajduje się tutaj.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (zwykłego zarządu).
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku produktu całkowicie spersonalizowanego (wykonanie cyfrowego lub innych modyfikacji produktu) Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru.
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
3.Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: bonjour@lajoie.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 533 363 023.

§10 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.lajoie.pl zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.lajoie.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.lajoie.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Nazwa LA JOIE jest zarejestrowanym i chronionym znakiem towarowym, którego prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy i zawodowy przysługuje Sprzedawcy.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11 POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje
a) Administrator – firma EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, telefon: +483503744177, e-mail: bonjour@lajoie.pl, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.lajoie.pl.
b) Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
c) Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
d) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Stosowanie plików Cookies
a) Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
b) Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
c) Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
d) Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
4. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies
a)  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
b) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
c) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.lajoie.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.lajoie.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§13 KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji Kupujący
może kontaktować się z lajoie.pl w następujący sposób:
pocztą pod adresem: LA JOIE, ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków,  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 503 744 177 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bonjour@lajoie.pl.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku.

lajoie_regulamin

Regulamin karty podarunkowej LA JOIE

§1 DEFINICJE

 1. Wystawca – EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.,
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lajoie.pl
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny) wydawany w formie fizycznej/papierowej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty podarunkowej,
 6. Towar – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Karty podarunkowej do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Kart podarunkowych w sklepie internetowym www.lajoie.pl.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: www.lajoie.pl/regulaminy.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Kart podarunkowych.
 2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawana Karta podarunkowa jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Kart podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty podarunkowej jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie zostały wykorzystane w okresie ważności Karty podarunkowej lub podczas zakupu.
 7. Wystawca wydaje Karty podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą podarunkową przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) oraz 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, łącznie 379 dni licząc od dnia zakupu Karty podarunkowej. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Karta podarunkowa traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Karty podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty podarunkowej, Nabywca może dokonywać Transakcji za pomocą Karty podarunkowej.

§3 ZASADY NABYWANIA KART PODARUNKOWYCH

 1. Karta podarunkowa dostępna jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Karty podarunkowej, Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybraną przez siebie Kartę podarunkową, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Karty podarunkowej spośród dostępnych nominałów:
  – 200 zł
  – 300 zł
  – 400zł
 4. Płatność za Kartę podarunkową może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności za Kartę podarunkową wraz z kosztami dostawy, Wystawca prześle kartę podarunkową na adres zamieszkania oraz w sposób wskazany przez Nabywcę.
 6. Wystawca doręcza Karty podarunkowe, w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie internetowym, w sposób zabezpieczający uzyskanie dostępu do Karty podarunkowej przez osoby nieupoważnione.
 7. Karta podarunkowa doręczona zostanie pod adres wskazany przez Nabywcę.
 8. Wystawca wydaje Karty podarunkowe tylko w formie fizycznej tj. wydrukowanego bonu z zamieszczonym na nim kodem numerycznym, uprawniającym do skorzystania ze środków zapisanych na Karcie podarunkowej.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

 1. Realizacja Karty podarunkowej polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Karcie podarunkowej.
 2. Za pomocą Karty podarunkowej nie jest możliwe opłacenie kosztów dostawy zamówionych Towarów.
 3. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
 4. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana tylko w jednej Transakcji, która zostanie dokonana w okresie ważności Karty podarunkowej.
 5. Aby skorzystać z możliwości opłacenia Transakcji za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do złożenia zamówienia, którego wartość będzie przewyższać wartość Karty podarunkowej co najmniej o 1,00 zł.
 6. Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Karty podarunkowej zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Karty podarunkowej oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności.
 7. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, tylko jedną Kartę podarunkową.
 8. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Karty podarunkowej w sytuacji, gdy:
  – Upłynął termin ważności Karty podarunkowej,
  – Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych
  – Karta podarunkowa została już wykorzystana.
 9. W celu skorzystania z Karty podarunkowej podczas realizacji Transakcji w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany będzie wpisać w Koszyku w polu: „Kod kuponu” numeryczny kod zapisany na Karcie podarunkowej oraz kliknąć „Zastosuj kupon”.
 10. Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 ust. 9 Regulaminu, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Kart podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez wypełnienie formularza online na stronie:
  www.lajoie.pl/reklamacje
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:
  – listownie na adres: LA JOIE, ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków
  – elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@lajoie.pl ,
 4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty podarunkowej oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty podarunkowej.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej i dokonaniu zwrotu Karty podarunkowej, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Karta podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna tzn. czy nie została już wykorzystana podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
  1. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Karty podarunkowej wraz z kosztami dostawy na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Kartę lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Karta podarunkowa jest dezaktywowana.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowej Karty podarunkowej.
  1. Wartość nowej Karty podarunkowej będzie taka sama, jak wartość pierwotnej Karty podarunkowej. Natomiast pozostała wartość zwracanego Towaru zostanie przesłana na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Towary lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Użytkownika.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie imtermetowej www.lajoie.pl.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty podarunkowej oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: www.lajoie.pl wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Kart podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Kart podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2020.

Regulamin karty podarunkowej LA JOIE

§1 DEFINICJE

 1. Wystawca – EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.,
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lajoie.pl
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny) wydawany w formie fizycznej/papierowej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty podarunkowej,
 6. Towar – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Karty podarunkowej do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Kart podarunkowych w sklepie internetowym www.lajoie.pl.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: www.lajoie.pl/regulaminy.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Kart podarunkowych.
 2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawana Karta podarunkowa jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Kart podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty podarunkowej jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie zostały wykorzystane w okresie ważności Karty podarunkowej lub podczas zakupu.
 7. Wystawca wydaje Karty podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą podarunkową przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) oraz 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, łącznie 379 dni licząc od dnia zakupu Karty podarunkowej. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Karta podarunkowa traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Karty podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty podarunkowej, Nabywca może dokonywać Transakcji za pomocą Karty podarunkowej.

§3 ZASADY NABYWANIA KART PODARUNKOWYCH

 1. Karta podarunkowa dostępna jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Karty podarunkowej, Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybraną przez siebie Kartę podarunkową, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Karty podarunkowej spośród dostępnych nominałów:
  – 200 zł
  – 300 zł
  – 400zł
 4. Płatność za Kartę podarunkową może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności za Kartę podarunkową wraz z kosztami dostawy, Wystawca prześle kartę podarunkową na adres zamieszkania oraz w sposób wskazany przez Nabywcę.
 6. Wystawca doręcza Karty podarunkowe, w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie internetowym, w sposób zabezpieczający uzyskanie dostępu do Karty podarunkowej przez osoby nieupoważnione.
 7. Karta podarunkowa doręczona zostanie pod adres wskazany przez Nabywcę.
 8. Wystawca wydaje Karty podarunkowe tylko w formie fizycznej tj. wydrukowanego bonu z zamieszczonym na nim kodem numerycznym, uprawniającym do skorzystania ze środków zapisanych na Karcie podarunkowej.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

 1. Realizacja Karty podarunkowej polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Karcie podarunkowej.
 2. Za pomocą Karty podarunkowej nie jest możliwe opłacenie kosztów dostawy zamówionych Towarów.
 3. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
 4. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana tylko w jednej Transakcji, która zostanie dokonana w okresie ważności Karty podarunkowej.
 5. Aby skorzystać z możliwości opłacenia Transakcji za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do złożenia zamówienia, którego wartość będzie przewyższać wartość Karty podarunkowej co najmniej o 1,00 zł.
 6. Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Karty podarunkowej zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Karty podarunkowej oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności.
 7. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, tylko jedną Kartę podarunkową.
 8. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Karty podarunkowej w sytuacji, gdy:
  – Upłynął termin ważności Karty podarunkowej,
  – Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych
  – Karta podarunkowa została już wykorzystana.
 9. W celu skorzystania z Karty podarunkowej podczas realizacji Transakcji w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany będzie wpisać w Koszyku w polu: „Kod kuponu” numeryczny kod zapisany na Karcie podarunkowej oraz kliknąć „Zastosuj kupon”.
 10. Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 ust. 9 Regulaminu, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Kart podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez wypełnienie formularza online na stronie:
  www.lajoie.pl/reklamacje
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:
  – listownie na adres: LA JOIE, ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków
  – elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@lajoie.pl ,
 4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty podarunkowej oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty podarunkowej.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej i dokonaniu zwrotu Karty podarunkowej, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Karta podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna tzn. czy nie została już wykorzystana podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
  1. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Karty podarunkowej wraz z kosztami dostawy na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Kartę lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Karta podarunkowa jest dezaktywowana.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowej Karty podarunkowej.
  1. Wartość nowej Karty podarunkowej będzie taka sama, jak wartość pierwotnej Karty podarunkowej. Natomiast pozostała wartość zwracanego Towaru zostanie przesłana na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Towary lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Użytkownika.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie imtermetowej www.lajoie.pl.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty podarunkowej oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: www.lajoie.pl wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Kart podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Kart podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2020.
regulamin_newsletter

Regulamin Newsletter'a

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, zwany dalej „LA JOIE”.

§2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez LA JOIE na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.lajoie.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z LA JOIE, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§3 WARUNKI USŁUGI

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4 ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.lajoie.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Dołącz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do LA JOIE i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie LA JOIE na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez LA JOIE, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5 PRAWO AUTORSKIE

 1. LA JOIE informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§6 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§7 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy bonjour@lajoie.pl, pocztą na adres biura LA JOIE: LA JOIE ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków lub poprzez kliknięcie linku ” Wypisz się z tej listy”, znajdującym się w każdym przesłanym newsletterze.

§8 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy składać w formularzu online w zakładce Reklamacje, na adres mailowy reklamacje@lajoie.pl lub pocztą bezpośrednio na adres biura LA JOIE podany w Regulaminie.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez LA JOIE.
 3. LA JOIE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§10 KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z LA JOIE lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
 2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.
 3. Regulamin Newslettera obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Regulamin Newsletter'a

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez EVELGRAPH Gabriela Machlowska z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511, REGON:380627173, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, zwany dalej „LA JOIE”.

§2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez LA JOIE na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.lajoie.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z LA JOIE, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§3 WARUNKI USŁUGI

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4 ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.lajoie.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Dołącz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do LA JOIE i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie LA JOIE na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez LA JOIE, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5 PRAWO AUTORSKIE

 1. LA JOIE informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§6 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§7 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy bonjour@lajoie.pl, pocztą na adres biura LA JOIE: LA JOIE ul. Starowiślna 66/10, 31-035 Kraków lub poprzez kliknięcie linku ” Wypisz się z tej listy”, znajdującym się w każdym przesłanym newsletterze.

§8 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy składać w formularzu online w zakładce Reklamacje, na adres mailowy reklamacje@lajoie.pl lub pocztą bezpośrednio na adres biura LA JOIE podany w Regulaminie.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez LA JOIE.
 3. LA JOIE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§10 KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z LA JOIE lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
 2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.
 3. Regulamin Newslettera obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 roku.